Geologica Belgica

1374-8505 2034-1954

 

Impact factor: 1.8 (2022)

since 05 February 2011 :
View(s): 2063 (12 ULiège)
Download(s): 0 (0 ULiège)
print        

COMPTES RENDUS D'OUVRAGES – BOEKBESPREKINGEN

(volume 2 (1999) — number 1-2 - Quaternary geology of Belgium: new perspectives)
Article
Open Access

1L. WALSCHOT & P. JACOBS (red.) - Liber Amico-rum William De Breuck. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, Krjgslaan 281 S8, B-9000 Gent. Vol. 78, 1998. 335 p. Prijs 2300 BEF door storting op rekening 000-010119-45 van Natuur- en Geneeskundig Vennootschap, Gent.

2BIB SGBGD

3In de kleine gemeenschap die de geologen in ons land vormen, is een "Liber Amicorum" van een afscheidnemend wetenschapper altijd een interessante lectuur. De afzonderlijke artikels vormen weliswaar zelden internationaal hoogstaande wetenschappelijke publicaties, maar ze geven wel een mooi beeld over recente ontwikkelingen in de meest uiteenlopende aspecten van de geologie.

4In het geval van William De Breuck, die onbetwistbaar zijn stempel heeft gedrukt op de opleiding geologie aan de Universiteit Gent en daarbuiten, is dat niet anders. Bijna twee generaties geologen hebben immers tijdens hun studies of onderzoek kennis gemaakt met de wetenschapper, docent, diensthoofd en uiteindelijk 12 jaar decaan...

5De veelzijdigheid van de wetenschapper De Breuck blijkt al onmiddellijk uit de reeks thema's in zijn Liber Amicorum: van Zuidpoolonderzoek tot GIS, van leistenen tot Quartairgeologie, van grondwatermodellering tot geotechnisch onderzoek, in al deze domeinen was hetzij William De Breuck zelf, hetzij een medewerker of collega van het Geologisch Instituut werkzaam.

6Het boek biedt dan ook een waaier aan onderwerpen: "Uncertainty, errors and doubts using GIS and remote sensing in environmental studies" (ANTROP), "Enkele bedenkingen omtrent Landschap" (DAELS), "De Geschiedenis van de Belgische leisteenindustrie" (CNUDDE), "Indeling van de Formatie van Kortrijk op basis van kwalitatieve interpretatie van resistivi-teitsmetingen" (DE CEUKELAIRE & JACOBS), "Reversed glacier flow in marginal mountains of Antarctica" (DECLEIR & PATTYN, a.h.v. waarnemingen op de De Breuck-gletsjer...), "Stone Lines" (DE DAPPER), "Coastal erosion in the perspective of sea-level rise" (DE MEYER & CHARLIER), "Optimale locatie van het opstelpunt van theodolieten..." (DE WULF & CONSTALES), 'invloed van sedimentkenmerken op sorptie en afbraak van pesticiden in watervoerende lagen bestudeerd aan de hand van sedimentkenmerken" (GAUS et al.), "Fossiele walrussen aan de Belgische kust" (GAUTIER), "De zware-mineralenverdeling in cenozoïsche sedimenten van België" (GEETS), "Holectypoid echinoids from the Upper Cretaceous of Belgium" (GEYS), "Water logging and soil-salinity modelling using remote-sensing and GIS" (GOOSSENS et al.), "An environmental model of valley damming due to eolian action during the late Weichselian glacial period" (HEYSE), "Monografie van de litho strati grafie van het Midden- en Boven-Eoceen in het westelijk Belgisch Bekken" (JACOBS), "Geologie en Overheid" (MOSTAERT & VANSTEE-LANDT), "Key to the ISSS Handbook for Soil Thin Section Description" (STOOPS), "Het Bodemsaneringsdecreet en het aspect grondwater" (VAN DYCK & WILLE), "Hydrogeologische modellering van de grondwaterstroming rond de kunstmatige vijver De Ster te St.-Niklaas (VAN MEIR & LEBBE). "Gevoeligheid van bosecosysternen in Vlaanderen voor de effecten van verzuring en eutrofiëring" (VAN RANST & CRAENEN), "Natural isotopes and Noble gases in Groundwater of the Tertiary Ledo-Paniselian aquifer in East and West Flanders" (WALRAEVENS), " Investigation of Groundwater Pollution by Resistivity Methods" (WALRAEVENS & BEEUWSAERT), "Dewatering of the St.-Lazare-Condorcet Subway Station in Paris" (ZEUWTS).

7Voor wie een idee wil krijgen wat er "leeft" in de aardwetenschappen in Gent en Vlaanderen, is dit best een bruikbare bloemlezing.

8Een hoofdstuk apart is de laatste bijdrage in het Liber Amicorum, van de inmiddels overleden ereconservator van de bibliotheek van het Geologisch Instituut, L. WALSCHOT. Het is een historisch overzicht van professoren geologie en bodemkunde aan de Universiteit Gent, vanaf 1817 tot 1992. Een vlot leesbaar verhaal over de vaak turbulente geschiedenis der aardwetenschappen te Gent, met grote figuren als Renard, Billiet, Cornet, Stainier, Van Straelen, Tavernier etc, hun wetenschappelijk palmares en verscheidene "petites histoires", zoals Renards breuk met de Kerk en de rol in het verzet tijdens W.O. II van diverse professoren...

9Jan VAN DER SLUYS Belgische Geologische Dienst

10Anthony T.S. RAMSAY and Jack G. BALDAUF - A Reassessment of the Southern Ocean Biochro-nology. Geological Society Memoir N° 18, London. 1999. 122p. ISBN 1 -86239-027-4. Price £ 45.00 (available from Geological Society Publishing House, Unit 7, Brasmill Enterprise Centre, Brasmill Lane, Bath BAI 3JN, UK)

11BIB SGBGD

12Reizen naar Antarctica gebeurt doorgaans nog per boot. Met veel spanning wordt dan meestal uitgekeken naar het bereiken van de Antarctische Convergentie, een

13ontmoetingszone tussen verschillende watersoorten, en tevens de noordelijke grens van Antarctica sensu latu. Niet alleen is dit te merken aan de verandering in de watertemperatuur, het is tevens een gebied waar het dikwijls wat mistiger is, en waar grotere aantallen vogels te verwachten zijn. Zeker wanneer de boot vertrokken is uit de subtropische, en weinig productieve zeegebieden valt meteen het verschil in biologische activiteit op.

14Deze Convergentie is een gevolg van de opbouw en circulatie van de Antarctische watersoorten. Hier duikt het koude en sterk verdunde oppervlaktewater dat van Antarctica stroomt onder het warmere Subantarctisch water. Aan beide zijden van deze zone komen planktonsoorten voor die ontbreken aan de andere zijde. Het diepe zoute Antarctische bodemwater, de andere laag die terugstroomt in noordelijke richting, is terug te vinden tot ver in het noordelijk halfrond. Het spreekt vanzelf dat veranderingen in de uitbreiding en uitwisselingscapaciteiten van deze watersoorten belangrijke gevolgen kunnen hebben voor warmte -balansen op globale schaal. De kennis over de ontstaan-geschiedenis en evolutie van deze stromingspatronen is daarom niet onbelangrijk in het kader van het modelleren i.v.m. Global Change. Hierbij zijn stratigra-fische modellen een belangrijk hulpmiddel. De bedoeling van Ramsay en Baldauf is om na te gaan of het frequent gehanteerde biochronologisch model bruikbaar is doorheen de Zuidelijke Oceaan en of bepaalde (biostratigrafische) gebeurtenissen in de verschillende oceanen, bijvoorbeeld de Indische en de Atlantische, wel zo isochroon zijn als aangenomen wordt. Het Cenozoïsch biochronologisch kader, dat besproken wordt, is gaandeweg onstaan uit een aantal Deep Sea Drilling Project (DSDP) en Ocean Drilling Program (ODP) Southern Ocean cruises. Elke zending leverde bijkomende sedimentensequenties met geïntegreerde magnetostratigrafische en biostratigrafische gegevens. Talrijke biochronologische modellen werden zo ontwikkeld, en naderhand met de nodige problemen aan elkaar gekoppeld tot een kader voor de Zuidelijke Oceaan. De aard van deze problemen is sterk uiteenlopend, we noemen hier o.a. het feit dat continue boorsequenties met goed bewaarde biota en degelijke polariteitsgegevens meestal erg beperkt zijn in hun voorkomen in ruimte en tijd, of ook het gebruik van qualitatieve versus quantitatieve gegevens. Een belangrijke bijdrage tot een verdere verfijning van het model was tevens de voortschrijdende biologische kennis over de beschouwde groepen organismen. De auteurs melden terecht dat nieuwe inzichten in het speciesconcept, diversiteit en biogeografie hierin een belangrijke rol spelen. Terloops weze opgemerkt dat zeker wat betreft de diatomeeën, de taxonomie er niet eenvoudiger, noch eenduidiger op geworden is. Dat heeft natuurlijk implicaties voor een vergelijkende en integrerende literatuurstudie.

15De auteurs wensen uiteindelijk te komen tot een coherent biochronologisch model voor de Zuidelijke Oceaan. Ze gebruiken hierbij datasets van diatomeeën, kalkschalige nannofossielen, radiolaria, en paleomag-netische gegevens, afkomstig van 33 studies gepubliceerd tussen 1975 en 1992. Ze hebben zich duidelijk beperkt in hun literatuurkeuze tot deze werken waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van een diatomeeën- of radiolariënstratigrafie, en de calibratie van deze stratigrafiën tot de Geopolarity Timescale volgens Cande en Kent (1995). Ze concentreren zich dus op de ruimtelijke en temporele verspreiding van het fytoplankton, meer bepaald diatomeeën en kalkschalige nannofossielen. Beide groepen behoren tot de Chrysophyta, maar hebben schalen van verschillende samenstelling, hetgeen medebepalend is voor hun bewaring in sedimenten. Het voorkomen van deze organismen in de Zuidelijke Oceaan kan in verband worden gebracht met temperatuurregimes, waarbij we tevens verwijzen naar het toegenomen ijsvolume en de geïntensifieerde thermale gradiënten tijdens het late Neogeen en het Kwartair. De radiolariën behoren tot het zoöplankton. Ze komen in de gehele waterkolom voor, en reageren op veranderingen in de omstandigheden in de verschillende lagen van deze waterkolom. Na de inleiding waarin de auteurs hun doelstellingen formuleren, volgt een overzicht van voorgaande werken en een hoofdstuk over de methodologie. Een duidelijke uiteenzetting van de methode is bij dergelijk synthetisch werk van groot belang. Niet alleen bepaalt de gevolgde methode immers grotendeels het uitzicht van het model, het laat de lezer ook toe beter de gepresenteerde resultaten in hun context te plaatsen. Thema's die de auteurs in dit hoofdstuk aansnijden zijn achtereenvolgens: de selectie van de sites, de paleontologische datasets, het soortbegrip, de taxono-mische nomenclatuur, de kwaliteit van de datasets, biostratigrafische zonaties, de magnetische datasets, de calibratie van de polariteit, de chronostratigrafische controle, sedimentatiesnelheden, de continuïteit van de stratigrafische record, en tenslotte dataverwerking. Bijzonder sprekend is ook het flow-diagram, dat illustreert hoe de auteurs de gegevensbanken, gegenereerd uit het vroegere kader, getransformeerd hebben tot hun model.

16De resultaten nemen, zoals gebruikelijk, het merendeel van het boek in beslag. Deze bestaan essentieel uit een re-evaluatie van het ouderdomsmodel van de sequenties uit de boorsites. Elke boorgat wordt afzonderlijk behandeld, telkens volgens een vaststaand stramien, dat onderling vergelijk vergemakkelijkt. De grafieken illustreren mooi de gevolgde filosofie. Eerst komt er een ouderdom - diepte grafiek volgens de oorspronkelijke studie, vervolgens een samengestelde dataset met gegevens over de organismen en het paleomagnetisme. Hierbij stippen we aan dat deze studie, zoals de auteurs aangeven in hun methodologie, zich bij het bepalen van de biostratigrafische zonaties niet toespitst op zones als dusdanig, maar op het eerst of laatst voorkomen van een taxon (First / Last Occurrence). In een tabel vergelijken de auteurs vervolgens hun chronozonaties met deze van vroegere auteurs. In een laatste grafiek worden hun conclusies over de biostratigrafie en polariteitsgebeurtenissen in de kernen van deze boring omgezet in een gereviseerde ouderdom-diepte grafiek.

17In de discussie bespreken de auteurs de ouderdom en betekenis van de oorspronkelijke stratigrafische gebeurtenissen, zoals het eerst en laatst voorkomen van een taxon. De diatomeeën leveren hierbij het leeuwenaandeel. Dit alles wordt in een overzichtstabel geplaatst. Verrassend, of juist toch niet, is dat er weinig zulke gebeurtenissen zijn die chronologisch consistent zijn doorheen de Zuidelijke Oceaan. Dat impliceert dus dat met behulp van de beschikbare gegevens een minder fijne chronologie kan opgesteld worden dan vermoed. Enkele gebeurtenissen kunnen gebruikt worden als primaire biostratigrafische mijlpalen in sommige delen van het Tertiair en het Kwartair. De literatuurlijst bevat meer dan honderd referenties. Een index waarin ook de taxa terug te vinden zijn is het sluitstuk van dit 122 pagina's tellende werk. Gezien de onderbouw met primaire datasets (elk van de 18 boorgaten krijgt zijn tabellen en grafieken), en de verwerkingen in tabellen en grafieken, is er effectief een 26-tal bladzijden tekst aanwezig. De samenvattende tabellen en flow-diagrammen zijn altijd verhelderend. Kijk bijvoorbeeld naar de tabel die weergeeft welke factoren een invloed uitoefenen op de stratigrafische positie van de gebeurtenissen ( tabel 4, p 17). Tot besluit kunnen we zeggen dat deze publicatie, ondermeer door de weelde aan primaire gegevens, een haast onontbeerlijk werkinstrument zal zijn voor geofysici, mariene geologen, oceanografen, paleo-ecologen en beoefenaars van alle mogelijke disciplines met enige affectie voor de Zuidelijke Oceaan.

18Louis BEYENS

19Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie en Paleobiologie, Departement Biologie, Ruca – UA

20S. BOYER (IFP Ecole du Pétrole et des Moteurs) -Wireline logging / Les diagraphies au câble : CD Rom PC / MAC.  1999. Editions Technip, 27 rue

21Ginoux, F-75737 Paris cedex 15. Prix : 1200 FRF

22BIB SGBGD

23Le produit : Après une installation sans difficulté, le programme vous offre le choix de la langue (français ou anglais) et vous présente ensuite le sommaire des matières abordées. Il est alors possible de choisir n'importe lequel des thèmes abordés dans un organigramme bien structuré.

24Une photo de fond apparaît et la voix off, dans un français ou un anglais académique, donne de brèves explications. De temps en temps un schéma, une animation ou une autre photo illustre les explications verbales. Dans l'ensemble de ce CD, il n'y a pratiquement aucun texte à lire. Seuls un lexique reprenant succintement les termes utilisés et un quiz final nécessitent cet "effort".

25Sauf erreur de navigation de ma part, il est possible de passer en revue l'ensemble du CD en une heure et demie.

26Comme clairement indiqué sur le boîtier du CD, ce produit est élaboré sur base de cours de diagraphies dispensés aux élèves de 1TFP et au personnel de l'industrie pétrolière. La quasi totalité des méthodes reprises dans l'ouvrage le sont donc uniquement pour leur contribution dans la détermination de la porosité / perméabilité des roches réservoirs. Impression :

27Bien qu'uniquement orienté pétrole, ce CD reste toutefois une bonne illustration pour un cours traitant du sujet et permet à l'étudiant de se faire une petite idée de certaines étapes du travail du diagraphiste comme la mise en oeuvre du matériel. Toutefois, l'information apportée me semble beaucoup trop succincte pour être bien compréhensible par un néophyte ou pour être utile à un professionnel.

28Globalement, le rapport qualité prix du produit me parait un peu trop faible.

29Serge LAURENT, EGS, European Geophysical Services

30MARI, J.-L. & CHAPELLIER, D. - Reservoir and civil engineering geophysics / Géophysique de gisement et de génie civil. CD-ROM MAC/PC. 1999. Editions Technip, rue Ginoux 27, F-75737 Paris cedex 15. Prix 800 FRF.

31BIB SGBGD

32This CD-ROM has been made for didactic purposes on behalf of EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) and is based on two Technip manuals: "Géophysique de gisement et de génie civil" by Mari, Arens, Chapellier & Gaudiani, and "Signal processing for geologists & geophysicists" by Mari, Glangeaud & Coppens. Use of this CD-ROM requires no skills: set-up is fast and automatic, user instructions are clear and simple, return to the overview frames permit fast transition through the contents. It contains identical English and French versions; switching between languages is easy. Four domains are treated: surface seismic, well seismic, logging, radar (sismique de surface, sismique de puits, diagraphies, radar). Treatment of these domains follows a simple framework: introduction and principles, equipment, different methods, processing and interpretation, field examples, possibilities and limits. All is presented in simple schemes and concise textboxes; extensions to tables and formula calculation are foreseen when applicable. It is regretted that electric or electromagnetic prospecting methods are left out, as these are often utilised in combination with the geophysical methods presented on this CD-ROM. New imaging tools also do not get all the attention they deserve. The about two hundred frames can be passed through rapidly in about one hour and a half. Of course, this CD-ROM is intended for demonstrations or as an aide in teaching. Albeit rather expensive, it will certainly fulfil these requirements.

33Michiel DUSAR, Geological Survey of Belgium

34STROGEN, P.; SOMERVILLE, I.D. & JONES, GLL. - Recent Advances in Lower Carboniferous Geology. 1996. Geological Society Publishing House, Unit 7, Brasmill Enterprise Centre, Brasmill Lane, Bath BA1 3JN, UK. Special Publication N° 107, 463 p. ISBN 1 897799 58 6. Price £ 72.00.

35BIB SGBGD

36This volume gives the main results presented during the second European Dinantian Environment Conference, held at the University College Dublin in September 1994 and is highly recommended to all students and specialists working on the Lower Carboniferous. It covers all aspects of the Lower Carboniferous geology distributed in 6 sections. Of course, more weight is given to the Irish Dinantian geology. Mineralisation, hydrocarbons and diagenesis. Dinantian rocks of Ireland and Britain represent an economic potential, not only for lime, cement or building stones, but as host rocks for major Pb-Zn deposits. This aspect is discussed in the first section that emphasises also the timing of oil and gas generation and migration through Dinantian rocks. Carbonate build-ups and Waulsortian mud-mounds. This section highlights recent advances in understanding Dinantian mud-mounds, both in Europe and North America. The influence of microbial activity on build-up development is discussed as well as aspects related to Waulsortian build-ups or shallower Viséan coral and algal reef-facies. Siliciclastic rocks. Three siliciclastic Dinantian environments are described and interpreted in the context of sea-level fluctuations and local tectonic activity. Carbonate platforms and ramps. Basinal facies. These sections discuss the controls on the formation and evolution of carbonate platforms, ramps and basins with examples from Ireland, UK, Poland and Germany.

37Faunas, floras and biostratigraphy. Biostratigraphic refinements using different fossil groups are highlighted in the sixth section. Two papers present data from the Russian Platform and their relation with major cycles. A very useful paper gives an overview of the Irish Dinantian biostratigraphy. This section includes also contributions on Russian Chondrichthyans, on Irish Dinantian brachiopods biofacies, on Dinantian palynofacies.

38Luc HANCE Service géologique de Belgique – Université Catholique de Louvain

39R. MARQUET - De Pliocene Gastropodenfauna van Kallo (Oost-Vlaanderen, België). Publicatie 17 van de Belgische Vereniging voor Paleon-tologie, Antwerpen. 1998. ISSN : 0772-6163 / ISBN : 90-71145-12-3. 246 p., 197 photographies. Prix 1450 BEF + frais d'envoi 70 BEF pour la Belgique / 150 BEF pour l'étranger (commandes F. DeBruyn, Petrus Bogaerts-laan 26, 2970 Schilde).

40BIB SGBGD

41La "Belgische Vereniging voor Paleontologie V.Z.W." avait déjà agréablement surpris lors de la publication des volumes 1 à 16 de cette série dans laquelle se retrouve pêle-mêle des ouvrages de bonne vulgarisation, des guides pour paléontologistes amateurs et de véritables monographies destinées à un public averti. Le présent ouvrage, de présentation luxueuse, est destiné à un public mixte. Il devrait autant intéresser les collectionneurs par sa belle iconographie et par son caractère encyclopédique, que les paléontologues professionnels par la rigueur de ses descriptions. Après une brève introduction, relatant les vingt années de travaux portuaires à Kallo (Anvers) qui ont permis de récolter une énorme quantité de fossiles scientifiquement très intéressants et remarquablement conservés. Une partie de ce matériel a déjà été publié: les dents de squales, les foraminifères, les oursins, les mollusques des Sables de Kattendijk et les Sables de Kruis-schans. Le présent ouvrage tente de faire la synthèse de l'ensemble de la faune mollusque du Pliocène. Comme on peut s'en rendre compte à la lecture de cet ouvragé, la presque totalité de la faune belge du Pliocène est représentée à Kallo. De plus, une partie inportante de cette faune était inconnue en Belgique. Ce travail, qui constitue le premier tome, traite de l'historique des découvertes paléontologiques à Kallo, de la description de la coupe et des Gastéropodes. Un tableau de répartition et un registre des espèces sitées terminent cette première partie.La deuxième partie traitera des amphi-neures, des scaphopodes et des bivalves. Les conclusions générales figureront également dans ce volume.

42Un seul regret: dans ce travail d'intérêt international aurait au moins dû figurer un résumé en anglais et en français. Je formule l'espoir de voir cette lacune comblée lors de la parution de la seconde partie.

43E.GROESSENS, Service géologique de Belgique

44Claude FAURIE, Christine FERRA, Paul MÉDORI, Jean DEVAUX - Ecologie. Approche Scientifique et pratique. Edition Lavoisier Tec & Doc, 14 rue de Provigny, F-94236 Cachan cedex. 1998. 4e édition, 319 pages. ISBN 2-85206-976-8. Prix 285 FF.

45BIB SGBGD

46L'ouvrage se divise en deux parties et cinq chapitres. La première partie, qui comprend deux chapitres, concerne les écosystèmes, leur organisation et leur fonctionnnement. Elle se termine par une approche pratique d'un écosystème. La seconde partie disserte sur la dynamique des écosystèmes. Elle établit les interactions entre le biotope et la biocénose (l'ensemble du monde vivant), décrit leur évolution et inscrit in fine l'homme dans ces écosystèmes. C'est un ouvrage pédagogique, abondamment illustré, dans lequel les co-auteurs s'efforcent de démonter les mécanismes de la vie. Il traite des aspects très variés du monde vivant, tout en tissant des liens entre les différentes composantes de l'écologie (biotopes-biocé-nose). Il est extrêmement structuré, logique et évolutif : depuis la chimie qui règle les réactions essentielles qui gèrent les cycles de base de la vie, la climatologie qui module les phénomènes d'adaptation, la pédologie qui décrit la formation des sols et leur évolution, jusqu'à la physique qui décrit les phénomènes d'échange de matière et d'énergie etc.. Bien documentés, les exemples ne manquent pas, cartes à l'appui. Les expériences pratiques appuient la théorie par de nombreux graphiques, croquis et schémas. Elles sont assorties de matériels nécessaires pour la confection d'ustensiles d'échantillonnage, d'appareils de mesure sur le terrain etc.. Chaque chapitre se clôture par une bibliographie permettant au lecteur de prolonger ses lectures vers des domaines plus pointus et la fin du volume comporte un guide simplifié de détermination en une douzaine de planches.

47Cet ouvrage est un manuel de base complet non seulement destiné aux étudiants universitaires en biologie mais aussi a tout qui porte intérêt et cherche des réponses aux questions de la nature. Point besoin d'être spécialiste pour aborder un sujet aussi complexe que l'écologie, ni d'avoir des connaissances de base préalables. A mettre dans toutes les mains.

48P. GHYSEL

49Service géologique de Belgique

50Etienne ROBEIN - Vitesses et techniques d'imagerie en sismique réflexion - Principes et méthodes.

51Editions Tec & Doc - Lavoisier, 14 rue de Provigny, F-94236 Cachan cedex. 1999. 416 p. ISBN : 2-7430-0334-0. Prix 595 FF.

52BIB SGBGD

53 L'ouvrage d' E. Robein vise à présenter les étapes de la fabrication d'une section sismique moderne en insistant sur les outils développés durant ces dernières années. En particulier, une grande partie du texte est consacrée au DMO (Deep Move Out) et à la migration, avant ou après sommation, dans le domaine temps ou le domaine profondeur.

54L'auteur essaie également de faire ressortir les liens existant entre les méthodes d'imagerie sismique et la distribution des vitesses de propagation qui influence fortement l'image sismique obtenue. Si les publications sur l'imagerie et la migration sont nombreuses, cet ouvrage constitue un des rares textes de synthèse en français sur les concepts modernes des méthodes de fabrication d'une image sismique. De présentation très claire et agréable, il constitue une référence incontournable pour tout géologue ayant une activité en sismique réflexion.

55D. JONGMANS, Université de Liège

56ADAMS, A.E. & MACKENZIE, W.S. A Colour Atlas of Carbonate Sediments and Rocks under the Microscope. Manson Publishing Ltd, 1998, 180 p., ISBN 1-874545-84-7, £24.95.

57BIB ULG

58Ce bel ouvrage est consacré à la reconnaissance en lame mince des différents constituants des roches et des sédiments carbonates. On y trouve successivement, après une introduction où l'on parle beaucoup de coloration (staining), des chapitres consacrés aux "coated grains" (ooïdes, oncoïdes), aux péloïdes, agrégats, intraclastes, aux bioclastes, à la diagenèse, à la porosité, à la classification des calcaires et à la cathodolumi-nescence. Une (très) courte bibliographie et un index complètent l'ouvrage. La caractéristique principale de cet atlas réside dans une iconographie de premier plan: les photographies de lames minces, très nombreuses, sont souvent d'une esthétique extraordinaire, dépassant de loin le simple usage pétrographique. Le caractère relativement exhaustif de l'ouvrage permet une première identification de la plupart des constituants des carbonates. On peut cependant regretter l'absence de quelques schémas pour expliciter en trois dimensions la microstructure de certains tests. L'usage de légendes très courtes pour les microphotographies, nécessitant un retour permanent au texte nuit quelque peu à l'efficacité de l'ouvrage. En conclusion, un livre très utile au pétrographe débutant, agréable au pétrographe expérimenté et -qui sait- une révélation pour les amateurs d'art.

59F. BOULVAIN, Université de Liège / Service géologique de Belgique

60LANCELLOTTA, R. Geothechnical Engineering. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1995, 436 p., ISBN 90-5410-178-4 (hardbound edition), ISBN : 90-5410-179-2 (student paper edition), US $ 118.00.

61BIB ULG

62Cet ouvrage de mécanique des sols, découpé en 9 chapitres, est basé sur le cours donné par R. Lancellotta à l'Université Technique de Turin. Les trois premiers chapitres sont consacrés à la description des sols et à des notions de mécanique des milieux continus. Les sols sont des matériaux multiphasiques et l'effet de l'eau est présenté aux chapitres 4 et 5. Les essais géotechniques les plus couramment réalisés en laboratoire et in situ sont décrits et analysés dans les chapitres 6 et 7. Enfin, les chapitres 8 et 9 sont consacrés aux problèmes de stabilité et de résistance des sols, avec ou sans structure.

63La présentation est claire et très agréable, et l'auteur réussit à garder un bon équilibre entre les notions théoriques et des approches empiriques. Cet ouvrage de base intéressera les géologues et ingénieurs désireux de disposer d'une référence dans le domaine de la mécanique des sols.

64D. JONGMANS, Université de Liège

65FREY, F. Traité de Génie Civil de l'Ecole Polytechnique Federale de Lausane.

66Volume 3. Analyse des Structures et Milieux continus: Mécanique des Solides. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausane, 1998, 208 p.. ISBN 2-88074-358-3, CHF91,80.

67BIB ULG

68Ce livre est le troisième volume de l'enseignement de F. Frey à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausane. Il présente, comme d'habitude sous une forme claire et didactique, dépouillée de tout formalisme mathématique agressif, les notions fondamentales de la mécanique des milieux continus. Après un rappel mathématique, l'auteur expose le concept de contrainte, l'aspect cinématique (déformation). présente les principales lois de constitution et expose quelques cas fondamentaux d'élasticité. L'ensemble est aisé à utiliser et convient aussi bien aux étudiants qu'aux praticiens désireux de se rafraîchir la mémoire ou de préciser certaines notions. La présence à la fin de chaque chapitre d'un lexique rappellant les principaux termes utilisés et leur signification confère un agrément supplémentaire à cet ouvrage.

69Les lecteurs belges apprécieront particulièrement cet extrait d'une conversation, en 1973, entre l'auteur et le professeur Massonnet de l'Université de Liège, que l'auteur rapporte en tête de livre : «....Mon collègue géologue, le professeur Calembert, m'a demandé si la mécanique des solides pouvait être utlisée, même approximativement, pour 1 ' étude de la tectonique des plaques et, en général, de l'évolution de la croûte terrestre...»

70Ch. SCHROEDER, Université de Liège

71Tailings and Mines Waste, '97. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1997, 788 p., ISBN 90-5410-857-6, HF1 185.

72BIB ULG

73Ces comptes-rendus de la Conférence sur les déchets industriels et miniers (en particulier en relation avec les mines d'uranium) présentent des articles écrits principalement par des praticiens et répartis en 10 thèmes. Sont successivement traités : la réglementation, les aspects géotechniques, les ouvrages d'étanchéité (barrières, couvertures, fonds), les stockages, les eaux souterraines et l'aspect géochi-mique, la qualité des eaux de surface, les réhabilitations, le retraitement. Pour terminer, des «case histories» présentent des exemples de problèmes liés aux déchets miniers, allant du charbon à l'uranium en passant par le diamant, l'arsenic, le cuivre... avec, entre autres, un très intéressant exposé sur des effondrements qui se sont produits dans des déchets miniers soumis à saturation en eau.

74Ch. SCHROEDER, Université de Liège

75GENS, A., JOUANNA, P.   & SCHREFFLER, B. (Eds.). Modem Issues in saturated Soils. Springer Verlag, Wien, New- York, 1995, 504p.,ISBN 3-211-82783-8, FF 558, DM 148.

76BIB ULG

77Cet ouvrage contient les exposés faits à l'occasion d'une "Ecole Avancée" tenue à Udine en 1994. Cette Ecole propose une série de cours sur la mécanique des milieux insaturés dont l'importance est croissante en mécanique des sols et des roches. La complexité des milieux non-saturés, essentiellement multiphasiques, impose d'introduire de nouveaux concepts. Cet ouvrage est le résultat d'un travail d'équipe réalisé depuis quelques années à l'échelle européenne par des chercheurs regroupés au sein de réseaux de laboratoires de recherches, d'abord le G.R.E.C.O puis l'A.L.E.R.T., dans le cadre d'un projet soutenu par la Commission Européenne.

78Les 11 chapitres de l'ouvrage développent successivement l'approche généralisée des milieux multipha-siques, les lois constitutives, les études expérimentales, les problèmes thermo-hydro-mécaniques, les convections, les essais à grande échelle, la consolidation, les applications à la construction, les grandes déformations, les conditions aux limites, avec l'application à un stockage de matières radioactives et les applications régionales.

79Ch. SCHROEDER, Université de Liège

80MAIR, R.J. & TAYLOR, R.N. (Eds.). Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1996, 786 p., ISBN 90-5410-856-8, HF1. 225.

81BIB ULG

82Ce volume présente les comptes-rendus du Symposium International sur les aspects géotechniques des constructions souterraines en terrains "tendres", organisé par le comité technique 28 de la Société Internationale de Mécanique des Sols et des Travaux de Fondation, à Londres en 1996.

83Il contient 116 articles et 5 rapports généraux. Les auteurs sont principalement des praticiens et des chercheurs, en provenance de 23 pays. Les présentations sont réparties en six thèmes. Les quatre premiers concernent les excavations et puits, les tunnels forés, les traitements des terrains, la modélisation et la prédiction dans le cas de tunnels. Le cinquième thème traite des tassements induits par la construction de tunnels et le dernier thème est consacré à un projet d'extension de la «Jubilee Line» à Londres.

84Ce symposium concerne plus la pratique que la théorie et fournit un grand nombre d'exemples d'applications et de réalisations d'ouvrages en terrains «tendres».

85Ch. SCHROEDER, Université de Liège

86CHARLEZ, Ph. (Ed.). Mechanics of Porous Media . A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1995, 311 p., ISBN90-5410-628-X, HF1 165.

87BIB ULG

88La mécanique des milieux poreux est en plein développement et est de plus en plus utilisée dans l'étude de problèmes géomécaniques (barrages, mines, gisements pétroliers, stockage de déchets). Cependant, son enseignement n'est pas systématique et un grand nombre de chercheurs ne sont pas familiers avec ses derniers développements.

89C'est pourquoi le Comité français de Mécanique des Roches a pris l'initiative d'organiser un cours de 5 jours sur le sujet. Ce cours s'est tenu en juin 1994 à Aussois. Les enseignements ont été dispensés par les spécialistes français en la matière.

90L'ouvrage reprend l'ensemble des exposés. Il est divisé en 16 chapitres couvrant les aspects théoriques, expérimentaux, les applications et 1'implementation des modèles dans les codes éléments finis. Ceux qui s'intéressent à la mécanique des milieux poreux mais qui ne désirent pas se plonger directement dans des ouvrages extrêmement ardus, trouveront ici une information complète et fort poussée sur l'état de la question de cette discipline.

91Ch. SCHROEDER, Université de Liège

92McCALL, G.J.H., DE MULDER, E.F.J., & MARKER, B.R. (Eds.). Urban Geoscience. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1996, 273 p., ISBN 90-5410-643-3, HF1. 65.

93BIB ULG

94 Bien que cet ouvrage soit lié à la Conférence des Nations Unies sur l'urbanisation tenue à Istanbul, il ne constitue pas un recueil de communications sans autre lien entre elles que le thème où elles se situent. Les éditeurs ont préféré faire appel à des spécialistes pour l'écriture des différents chapitres, ce qui confère une unité rendant la lecture plus aisée et plus agréable. Le livre présente les différents aspects «sciences du sol» de l'urbanisation. Il comprend 11 chapitres : une introduction sur les sciences de la terre en urbanisme, les ressources minérales, les sols urbains, les eaux souterraines, les risques naturels, les risques liés aux activités humaines, les sciences de la terre dans la gestion des ressources urbaines, le développement urbain, les matériaux de construction, en particulier les problèmes d'altération des pierres de construction, l'enseignement et la nécessité de tenir compte de l'environnement dans l'aménagement urbain. Un index très complet termine l'ouvrage.

95Ce livre pluridisciplinaire, fort vivant et bien illustré est d'un intérêt certain pour tous ceux qui, à n'importe quel titre, s'intéressent aux aspects «sciences du sol» dans les problèmes d'urbanisation.

96Ch. SCHROEDER, Université de Liège

97GRATHWOHL, P. «Diffusion in Natural Porous Media : Contaminant Transport, Sorption/Desorption and Dissolution Kinetics. Kluwer Academic Publishers, 1998, 224 p., ISBN 0-7923-8102-5, US $ 110.

98Sur la base de travaux expérimentaux (essentiellement de laboratoire) assortis d'une revue bibliographique excellente, de développements théoriques intéressants et d'illustrations très claires, l'auteur nous fournit une somme impressionnante de résultats et données sur les processus de diffusion dans les milieux poreux naturels. Il est, en général, fort difficile de connaître ces données avec précision, alors qu'elles sont indispensables pour estimer (voire simuler) l'efficacité de systèmes de remédiations relatifs à des contaminations des milieux poreux naturels saturés et non-saturés. On remarquera tout particulièrement une description physique et mathématique sans faille des processus évoqués et la présence de nombreux diagrammes permettant au lecteur de discerner rapidement le sens physique des grandeurs intervenant dans les équations. L'accent est mis délibérément sur la "diffusion physique", plutôt que sur les processus chimiques. Cet ouvrage est à recommander aux scientifiques intéressés à la compréhension physique détaillée, ainsi qu'à la modélisation de ces processus de diffusion et d'ad-sorption/désorption dans les matériaux géologiques.

99A. DASSARGUES, Université de Liège

100SENNESET, K. & FELL, R. (Eds.). Landslides. Glissements de Terrain. 3 Volumes: /. Assess-ment and Management of Landslide Risks and Hazards; 2. Landslides in Sensitive and Metasta-ble Materials; 3. Shoreline Stability and Submarine Slides. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1996, 2046 p., ISBN 90-5410-818-5, HF1 740; US $370; £247.

101BIB ULG

102Cet ouvrage en trois tomes reprend les comptes-rendus du T congrès international sur les glissements de terrain qui s'est tenu à Trondheim (Norvège) en juin 1996.

103Le nombre d'articles (plusieurs centaines) est impressionnant et ils couvrent une large panoplie de problèmes, depuis les glissements causés naturellement jusqu'à ceux induits par les activités humaines, dans les régions du monde les plus variées. Comme souvent dans ce genre de comptes-rendus, la qualité des contributions est très variable, en raison d'une évaluation forcément sommaire.

104Ces trois tomes intéresseront les géologues déjà confrontés aux problèmes des glissements de terrain qui pourront y trouver des informations sur des régions, des approches ou des techniques particulières.

105D. JONGMANS, Université de Liège

106CRUDEN, D.M. & FELL, R. (Eds). Landslide Risk Assessment . A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1997, Proc. of the Intrernational Workshop on landslide risk assessment, Honolulu, Hawaii, USA, 19-21 February 1997, 384 p., ISBN 90-5410914-9, HF1 160, US$80, £53.

107BIB ULG

108Cet ouvrage reprend les exposés présentés lors d'un colloque international sur l'évaluation du risque de glissement de terrain qui s'est tenu à Hawaï en 1997 et a rassemblé une trentaine de spécialistes du domaine. Une trentaine de papiers de 6 à 12 pages sont présentés, dont quatre articles à thème consacrés spécifiquement au problème de l'évaluation du risque. Les autres couvrent des régions et des sujets très divers, depuis l'utilisation de données historiques dans les approches statistiques jusqu'à l'étude d'un glissement meurtrier du Japon.

109De bonne qualité de présentation, cet ouvrage s'adresse avant tout aux géologues et ingénieurs qui ont déjà été confrontés au problème des glissements de terrain. Ils y trouveront une information spécialisée sur l'évolution des idées et des méthodes dans l'évaluation de ce risque naturel.

110D. JONGMANS, Université de Liège

111WALLING, D.E. & PROBST, J.L. (Eds.). Human Impact on Erosion and Sedimentation. IAHS Publication n° 245, 1997, 312 p., ISBN 1-901502-30-9, £42.

112BIB ULG

113Ce livre regroupe les comptes-rendus du symposium du même nom tenu en mai 1997 à Rabat, à l'initiative de la Commission Internationale sur l'Erosion Continentale, à l'occasion de la cinquième Assemblée Générale de l'Association Internationale des Sciences Hydrologiques.

114Les 33 publications sont classées selon 4 thèmes principaux :

115l'impact humain sur l'érosion (8)

1161 ' impact humain sur la production de sédiments (11)

117la gestion des sédiments et les stratégies de con trôle (6)

118les réservoirs de sédimentation et l'impact de la régulation des rivières (8).

119La caractéristique de ce symposium consiste dans le fait qu'il est entièrement consacré aux impacts des activités humaines sur l'ensemble des processus d'érosion et de sédimentation.

120Les communications présentées sont, pour la plupart, d'excellents cas d'études où il est intéressant d'observer la méthodologie appliquée afin de tirer des conclusions quantitatives quant aux processus en cours. Loin de couvrir tous les aspects du problème, ces comptes-rendus donnent néanmoins une idée claire des principaux défis qui sont à relever par les scientifiques, les professionnels et les preneurs de décision dans des situations pratiques où l'impact des activités humaines sur ces processus est important.

121A. DASSARGUES, Université de Liège

122PETERS, N.E. & COUDRAIN-RIBSTEIN, A. (Eds.). Hydrochemistry. IAHS Publication n°244, 1997, 344 p., ISBN 1-901502-25-2, £42.

123BIB ULG

124Cet ouvrage présente les comptes-rendus du symposium du même nom tenu en mai 1997 à Rabat, à l'initiative des Commissions Internationales sur la Qualité de l'Eau et sur les Traceurs, à l'occasion de la cinquième Assemblée Générale de l'Association Internationale des Sciences Hydrologiques. Les 33 communications sont classées suivant 3 thèmes généraux :

125les processus de salinisation et les intrusions d'eaux salées (12)

126les techniques basées sur l'étude de traceurs (4)

127les processus hydrologiques et hydrochimiques (17).

128La qualité des publications est en général d'un très bon niveau et le lecteur apprécie la rigueur avec laquelle l'édition a été réalisée. On peut néanmoins regretter la classification un peu arbitraire des différents papiers selon les 3 thèmes décrits ci-dessus. On s'aperçoit notamment que pas moins de 6 ou 7 publications, qui ont été placées dans (c), relèvent entièrement de techniques basées sur l'étude des traceurs naturels ou sur l'emploi de traceurs artificiels (b). L'utilisation des traceurs est un domaine de l'hydrologie qui évolue très rapidement ces dernières années. Les cas d'études et méthodologies exposées sont très révélatrices et attestent du grand potentiel de ces techniques pour améliorer la compréhension des processus hydrologiques, hydrogéologiques et hydrochimiques.

129Différentes techniques d'investigation utilisant des traceurs sont exposées et appliquées dans des cas concrets, prouvant ainsi leur applicabilité à la majorité des aspects de l'hydrologie.

130Il est certain que ces techniques continueront à se développer dans le futur immédiat et cet ouvrage permet au lecteur d'avoir une bonne idée de l'état de la question.

131A. DASSARGUES, Université de Liège

132BREZNIK, M. Storage Reservoirs and Deep Wells in Karst Regions. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1998, 251 p., ISBN 90-5410-688-3, HF1. 130.

133BIB ULG

134Les différents aspects concernant l'édification de barrages, l'étude de leur réservoir et la réalisation de forages profonds en régions karstiques sont repris de façon détaillée dans cet ouvrage. Il est clair qu'une compréhension et une excellente connaissance des caractéristiques géométriques, géologiques, géomécaniques, hydrologiques, hydrogéologiques et hydrochimiques sont indispensables dans ces terrains très particuliers où les variabilités spatiales et même temporelles des propriétés des formations karstifiées imposent la plus grande prudence.

135L'auteur nous propose un tour d'horizon, assez descriptif, reprenant l'ensemble des expériences heureuses et malheureuses auxquelles il a participé ou dont il a eu l'occasion de prendre connaissance. Suivant une table des matières très fournie, mais malheureusement fort mal structurée, à peu près toutes les techniques appliquées ou applicables sont reprises. On regrettera la faiblesse particulière des chapitres abordant les méthodes géophysiques (3 lignes pour la gravimétrie !) et les calculs hydrogéologiques. Ces derniers sont hyper-simplifiés et on s'étonne toujours de voir appliquées des formules analytiques supposant l'homogénéité des terrains ... dans des situations dont on vient de décrire l'extrême hétérogénéité avec détail et précision.

136Cet ouvrage doit donc principalement son intérêt à l'évocation détaillée de différents cas d'études remarquables, à la description de différents sites karstiques mondialement connus, et à l'analyse de l'efficacité de quelques techniques particulières appliquées à des sources et aquifères karstiques pour permettre leur exploitation durable.

137Le chapitre sur les forages profonds en milieu karstifié compte en tout et pour tout 4 pages !

138A. DASSARGUES, Université de Liège

139BOURROUILH-LE JAN, F. (Ed.). Carbonates Intertropicaux. (Actes de la réunion spécialisée de la Société géologique de France, 3 & 4 mai 1993, en hommage au Professeur Gabriel Lucas), Mémoires de la Société Géologique de France, nouvelle série, 169, 1996, 436 p., ISBN 2-85363-074-9, FF 350.

140BIB ULG

141Ce volume en hommage à Gabriel Lucas regroupe une quarantaine d'articles dont l'objet se rapporte de près ou de loin au thème choisi: les carbonates intertropicaux. Chacun de ces articles ayant fait l'objet d'une publication dans les Bulletins de la Société géologique de France et ayant conservé sa pagination d'origine, l'utilisation de l'ouvrage n'est pas toujours commode. Les thèmes abordés vont de la physico-chimie des carbonates à l'étude de calcaires dans le patrimoine architectural, en passant par la biosynthèse des carbonates, la biosédimentologie, la cyclicité dans les platesformes anciennes, des exemples de bioconstructions carbonatées, les carbonates continentaux, la diagenèse carbonatée, la karstologie. Ceci fait du volume un ensemble assez disparate, de valeur forcément inégale, mais où le lecteur intéressé aux carbonates retrouvera quelques bons articles et des aspects peut-être moins connus de sa discipline.

142F. BOULVAIN, Université de Liège / Service géologique de Belgique

143ELLENBERGER, F. Essais sur l'Histoire de la Géologie. En Hommage à Eugène Wegmann. Mémoires de la Société géologique de France, nouvelle série, 168, 1995, 152 p., ISBN 2-85363-072-2, FF 250.

144BIB ULG

145Cet ouvrage en hommage au célèbre géologue Suisse a le goût d'une escapade dans un de ces greniers qui enchantent nos enfances: l'on y glane des trésors un peu hétéroclites. Que l'on en juge par ces quelques titres, choisis parmi d'autres: l'esprit scientifique chez les anciens, Grecs et Latins, d'après les textes traitant des phénomènes géologiques (G. Bouillet); la place de Buffon dans l'histoire des Sciences de la Terre (J. Roger); la vie quotidienne d'un élève de l'Ecole des Mines à la fin du Premier Empire (Ph. Grand-champ); les Sociétés géologiques de Londres et de Paris en 1835 et la vie géologique contemporaine (M.J.S. Rudwick); la géologie dans les romans de Jules Vernes (B. Gèze); l'affaire Deprat, Plaidoyer pour la réhabilitation d'un géologue proscrit (M. Durand-Delga); souvenirs sahariens d'un vieux géologue amateur (Th. Monod); la réception de l'idée de dérive des continents en France et en Suisse romande: les enseignements d'une enquête (J. Gaudant). Tout cela est très réjouissant et mérite un détour.

146F. BOULVAIN, Université de Liège / Service géologique de Belgique

147FREY, M. & ROBINSON, D. Low-Grade Metamor-phism. Blackwell Science, Oxford, 1999,313 p., ISBN 0-632-04756-9, £ 44.50.

148BIB ULG

149Le premier ouvrage de synthèse consacré au métamorphisme de faible intensité (Low tempe-rature metamorphism, Frey M., 1987) abordait l'ensemble des aspects qui lui sont associés. Ce nouveau livre se focalise plus particulièrement sur les domaines qui ont connu des progrès importants au cours de la dernière décennie et pour sa réalisation, les éditeurs ont fait appel à une équipe d'experts reconnus internationalement.

150Le premier chapitre du livre offre au lecteur une synthèse du métamorphisme de faible intensité en mettant l'accent sur les différents environnements tectoniques où il se développe et sur ses relations avec d'autres systèmes terrestres. Les chapitres 2 et 3 offrent une analyse détaillée du métamorphisme de faible intensité des roches métapélitiques. Dans le chapitre 2, il est fait état des progrès importants réalisés dans la compréhension des processus métamorphiques progra-des impliquant les phyllosilicates, progrès résultant essentiellement du développement important des techniques de microscopie électronique. Le chapitre 3 illustre différents cas de terrains métamorphiques de faible intensité et suggère que certains « patterns » métamorphiques peuvent être reconnus et reliés à l'environnement géotectonique. Les chapitres 4, 5 et 6 sont consacrés au métamorphisme de faible intensité des métabasites. Le chapitre 4 présente les méthodes pétrologiques qui peuvent être appliquées à ce type de roches alors que le chapitre 5 donne des exemples précis relatifs à différents contextes géotectoniques. Le chapitre 6 est entièrement consacré au métamorphisme hydrothermal de la croûte océanique. Les chapitres 7 et 8 couvrent les aspects isotopiques de ce type de métamorphisme: datation à l'aide des isotopes radiogéni-ques et détermination des conditions du métamorphisme à l'aide des isotopes stables.

151En conclusion, cet ouvrage très clair deviendra très rapidement un ouvrage de référence aussi bien pour les étudiants de degré supérieur que pour les chercheurs spécialisés dans ce domaine.

152J. COPPENS - VANDER AUWERA, Université de Liège

153SINGH V.P. Kinematic Wave Modeling in Water Resources. J. Wiley-Chichester, 1997, 830 p., ISBN 0-471-10948-7, £80.

154BIB ULG

155This book of 830 pages consists in an attempt to provide under one cover a unified treatment of the kinematic wave theory and to present its application to some aspects of surface-water hydrology. The author extends also the discussion to application for some aspects of environmental hydrology. The book is subdivided in seven parts :

156Preliminaries

157Subsurface flow

158Surface irrigation

159Snow hydrology

160Erosion and sediment yield

161Water quality

162Stream flow.

163Considerable effort has been made to discuss basic aspects and illustrate them with examples. However the chosen examples are mostly really theoretical and some repetition were needed due to the chosen subdivision in parts and chapters.

164Adopting the kinematic wave theory seems to be an excellent way to review most of the concerned equations and analytical solutions related to the various processes included in the topics of the seven parts described here above.

165Concerning subsurface flow and contaminant transport, the interested and specialised reader will regret that nearly no importance is given to the spatial variability of hydraulic properties and absolutely nothing is written about spatial variability of transport properties. Moreover the only statement concerning the way of coping with the spatial variability of hydraulic properties is to propose that only geostatistics techniques can offer some possibilities for scaling them. When one remembers that natural soils and aquifer porous media normally do not satisfy the strict simular media requirements linked to the ergodicity assumption, it should be mentioned that geology and hydrogeology can also provide useful information to infer these parameters or at least to condition the geostatistics. The various topics covered by this book would also be of interest to scientists and professionals engaged in agricultural engineering, earth sciences, environmental sciences, water resources studies and technologies. Exhaustive literature lists cited in each chapter provide valuable additional detail to those interested in more specific information.

166A. DASSARGUES, Université de Liège

167SANDERS, L.L. A Manual of Field Hydrogeology. Prentice Hall, 1998,381 p., ISBN 0-13-227927-4, US $ 32.95.

168BIB ULG

169This book of 381 pages is a practical manual describing basic field techniques in hydrogeology. From the steps and considerations in planning a field study to the way of constructing hydrogeological maps, many methods concerning soils and rocks description, drilling boreholes, designing and installing wells, sampling and analysing groundwater, etc. are described very pragmatically.

170Some typical field situations are also described assuming that the reader has completed an introductory course in hydrogeology.

171The author describes pretty nicely most of the field operations needed in hydrogeology. One can be desappointed by the lack of informations concerning tracer tests (only 2 pages) which are more and more used in contaminant hydrogeology.

172The different chapters are the following : (1) Introduction and tools of the trade; (2) Field operations; (3) Surface water; (4) Soil water and Groundwater; (5) Aquifer and aquitard testing; (6) Describing soils and rocks; (7) Sediment and rock sampling and drilling methods; (8) Well design and installation; (9) Geochemical measurements; (10) Hydrogeologic mapping; (11) Field projects.

173Useful tables and unit conversion factors are added so that this book can really be used by professionals and students as a practical manual for hydrogeological field operations.

174A. DASSARGUES, Université de Liège

175CUSHMAN, J.H. The Physics of Fluids in Hierarchical Porous Media: Angstroms to Miles. Kluwer Academic Publishers, 1997, 484 p., ISBN 0-7923-4742-0, HF1 330; US $ 189.

176BIB ULG

177This book of 467 pages is dedicated to a key point for many professionals or scientists dealing with fluid (water) flows in porous media. For example, hydrogeologists using groundwater flow and transport models know very well that "scale effects" are to be expected for values of the hydrody-namic and hydrodispersive parameters such as porosities, hydraulic conductivity, dispersivities, etc. This book is a detailed and rigorous work on the main basic theories addressing these scale issues. The table of contents is divided in the following main chapters :

178an introduction to continuum physics;

179an introduction to statistical mechanics with applications to nonlocal dispersion;

180single species Lennard-Jones fluids in slit micropores;

181simulation of more complicated fluids and more complicated microporous media;

182multiscale hy brid mixture theory (HMT) for swelling porous media;

183macroscale nonlocal dispersion.

184The list of references is very complete and useful for the interested scientist. An index table is also very convenient to help the reader to find very rapidly different needed informations.

185This book is addressed mainly to students and scientists in applied mathematics, physics, chemistry, environmental and soil sciences. A strong background in mathematics is needed even if all relevant mathematical and physical constructs are presented. It is the result of large theoretical/mathematical researches over a hierarchy of spatial and temporal scales. Despite the capital importance of such an issue for geologists and hydrogeologists, one will regret the lack of a more practical chapter describing the ways of applying these theory results, for example in groundwater flow and transport models.

186A. DASSARGUES, Université de Liège

187ELFEKI, A.M.M., UFFINK, G.J.M. & BARENDS, F.B.J. Groundwater Contaminant Transport. Impact of Heterogeneous Characterization : A New View on Dispersion. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1997, 312 p., ISBN 90-5410-665-4, HF1. 165; US $ 95; £55.

188BIB ULG

189Cet ouvrage est très largement basé sur la thèse de doctorat de A.M.M. Elfeki, thèse réalisée sous la conduite des deux autres co-auteurs du livre. L'écoulement et le transport de contaminants dans les aquifères sont fortement influencés par les hétérogénéités géologiques qui existent à différents niveaux d'échelle. Les auteurs proposent plusieurs outils stochastiques alternatifs pour représenter la dispersion dans un milieu poreux hétérogène, à la place du concept habituel qui consiste en un champ Gaussien continu et stationnaire. Ils décrivent, de façon claire et illustrée, les différents modèles proposés, basés sur des modèles de chaînes de Martov couplées. Ils démontrent comment ces méthodologies peuvent être utilisées sur des exemples théoriques à paramètres variables.

190Ces recherches, bien que très riches en mathématiques et statistiques, nous préparent vraisemblablement pour l'avenir des alternatives utilisables dans des cas pratiques tout en permettant de tenir compte des données interprétatives de la géologie.

191Actuellement, seul le transport dans un plan 2D vertical en conditions stationnaires d'écoulement a été envisagé, mais des perspectives de généralisation sont évoquées.

192Il s'agit d'un ouvrage remarquable, au contenu scientifique élevé, mais qui restera difficile à comprendre pour le non-spécialiste des modélisations stochastiques.

193A. DASSARGUES, Université de Liège

194SAETHER, O.M. & CARITAT (de), P. Geochemical Processes, Weathering and Groundwater Recharge in Catchments. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1997, 416 p., ISBN 90-5410-641-7, HF1. 125; US $ 75; £42.

195BIB ULG

196This book of 400 pages focuses on the natural processes that take place when water interacts with minerals and organic matter at the surface, in soils or in aquifers. This multi-disciplinary approach has required contributions from specialists of various disciplines. The book is divided in three parts and 13 disciplines :

197Catchment processes with (1) Weathering processes; (2) Composition, properties and development of Nordic soils; (3) Catchment hydrology; (4) Groundwater recharge.

198Techniques for catchment studies with (5) Chemical analysis of rocks and soils; (6) Collection and analysis of groundwater samples; (7) Environmental isotopes as tracers in catchments; (8) Field instrumentation.

199Integrated catchment studies with (9) Catchment mass balance; (10) Natural organic matter in catchments; (11) Relationship between rock, soil and groundwater compositions; (12) Towards coupling hydrological, soil and weathering processes within a modelling perspective; (13) Chemical changes attending water cycling through a catchment - An overview.

200In each of the sub-topics, specialists have contributed their knowledge of their field of research and their vision of its future challenge, with particular emphasis on integrated geochemical-hydrological aspects. This volume offers to professionals and research scientists from hydrology, hydrogeology, ecology or from any other environmental sciences a relevant and useful reference. The contributors have achieved to present their views and developments in an inter-disciplinary perspective, so that the book can really be considered as unified and broad-based course on the concerned topics.

201A. DASSARGUES, Université de Liège

202GIORDINI, D. & BLASSANIAN, S. Historical and Prehistorical Earthquakes in the Caucasus. NATO ASI Series, 1997, 545 p., ISBN 0-7923-4614-9, US $ 245.

203BIB ULG

204Cet ouvrage est un recueil d'articles présentés lors d'un séminaire de recherches organisé à Yerevan (Arménie) en juillet 1996, qui rassemblait des scientifiques arméniens et des spécialistes européens ayant travaillé dans le Caucase ou le domaine méditerranéen. Une partie importante des 26 papiers est consacrée à la tectonique et à la séismologie du Caucase ou des régions avoisinantes, et en particulier à l'Arménie, qui a été fortement touchée par le séisme de Spitak en 1988.

205Quelques articles évoquent des problèmes plus généraux, comme les développements récents en paléosismologie, la construction de catalogue de sismicité historique et les leçons de Kobe pour le risque sismique.

206D'une qualité de présentation moyenne, cet ouvrage s'adresse surtout aux géologues intéressés par des aspects sismo-tectoniques de la région du Caucase.

207D. JONGMANS, Université de Liège

208BOSCHI, E., GUIDOBONI, E., FERRARI, G.,

209VALENSISE, G. / Terremoti dell'Appennino Umbro-Marchigiano. SGA Storia Geofisica Ambiente, Editrice Compositori, Bologna, 1998, 268 p., ISBN 88-7794-154-5, US$24.

210BIB ULG

211Cet ouvrage, publié par l'Istituto Nazionale di Geofisica, présente les tremblements de terre ayant affecté la région Ombrie-Marche, depuis 99 avant J.-C, jusqu'en 1984.

212La séquence sismique de septembre-octobre 1997 n'est donc pas reprise dans cette étude. Durant la période concernée, cette région d'Italie a subi plus de 30 séismes de magnitude comprise entre 4,5 et 6,5. Ces derniers sont décrits séquentiellement en considérant les informations historiques, la description des dégâts et les pertes humaines. Chaque séisme est illustré de documents d'époque et d'une carte de localisation avec les valeurs d'intensité. De présentation très didactique et agréable, cet ouvrage scientifique s'adresse à tous les esprits curieux, intéressés ou passionnés par les tremblements de terre et ses conséquences dans une des régions les plus touchées d'Europe.

213D. JONGMANS, Université de Liège

214BOSCHI, E., EKSTRÖM, G. & MORELLI, A., Seismic Modelling of Earth Structure. Istituto Nazionale di Geofisica, Editrice Compositori, Bologna, 1996, 572 p., ISBN 88-7794-080-8, US $ 70.

215BIB ULG

216Ce livre est constitué du rassemblement d'exposés réalisés en 1994 à Erice (Sicile) lors d'un séminaire international consacré à l'investigation de la structure du globe à partir d'ondes sismiques. Ce séminaire a rassemblé les spécialistes internationalement connus dans le domaine. Contrairement à des compilations précédentes, les éditeurs ont très bien structuré les contributions pour aboutir à un ouvrage de très bonne qualité. Les chapitres couvrent tous les aspects des études séismologiques modernes, depuis l'inversion des ondes de surface jusqu'à la tomographic sismique, en passant par l'anisotropie des ondes S et l'étude de la convection dans le manteau.

217Toutes les méthodes ont actuellement une influence prépondérante sur notre compréhension de la dynamique du globe terrestre.

218Très bien présenté, cet ouvrage relativement théorique, servira de référence aux scientifiques, géologues ou physiciens, travaillant dans le domaine.

219D. JONGMANS, Université de Liège

220BROUWER, J. & HELBIG, K. Shallow High-Resolution Reflexion Seismics. Handbook of Geophysical Exploration. Section I. Seismic exploration., Pergamon, 1998, 396 p., ISBN 0-08-043197-6, HF1 250; US $ 143.50.

221BIB ULG

222L'ouvrage débute par des notions de base de la prospection sismique et rappelle les développements mathématiques utiles pour ce type de prospection. L'accent est mis sur les caractéristiques spécifiques à la sismique réflexion telles le NMO (Normal Moveout), la migration ou bien encore les réflexions multiples. Un chapitre se concentre sur l'acquisition des données avec les spécificités de chaque étape et du matériel s'y rapportant. Si la théorie y est bien développée, les illustrations pratiques font défaut. La partie traitement de données se résume à un canevas général où les points délicats pouvant être rencontrés sont énumérés. La partie filtrage est peu développée. Peut-être peut-on la retrouver dans un volume précédent de la collection. Toutefois le filtrage FK, spécifique de cette méthode, pourrait être abordé plus en profondeur.

223Deux chapitres succincts sont consacrés à la résolution de la méthode et à l'importance des corrections statiques.

224Un dernier chapitre théorique donne une approche de l'interprétation de l'amplitude de l'onde réfléchie et de l'information que l'on peut en déduire. La fin de l'ouvrage est plus vouée aux cas pratiques. Cela commence par un chapitre sur la sismique réflexion en ondes S. Celui-ci, bien illustré, montre les avantages de cette méthode particulière et notamment les corrélations possibles avec les données géotechniques des terrains investigués. Pour terminer, on passe à différents cas d'étude. Si les données d'acquisition et les résultats finaux sont bien détaillés, les différentes étapes du traitement n'apparaissent pas. En conclusion, cet ouvrage est très complet d'un point de vue théorique et même mathématique. Un bon usage nécessite toutefois des notions de base en prospection sismique. Le manque d'illustrations, de cas pratiques détaillés notamment sur la partie traitement de données en font un ouvrage de référence théorique et sans doute pas une aide à la pratique.

225F. RENARDY, Université de Liège

To cite this article

, «COMPTES RENDUS D'OUVRAGES – BOEKBESPREKINGEN», Geologica Belgica [En ligne], volume 2 (1999), number 1-2 - Quaternary geology of Belgium: new perspectives, 141-155 URL : https://popups.ulg.ac.be/1374-8505/index.php?id=2361.