Acta Stereologica

0351-580X

 

Feifei Wang

Yong Tang, Linmu Chen, Feifei Wang, Chuanxue Tan, Yuan Gao, Chunxia Huang, Yi Zhang, Lin Jiang, Chunni Zhou, Lei Zhang & Fenglei Chao
Stereological study of exercise-induced changes of the capillaries in the white matter of the depression model of rat
Proceedings ICSIA14th ICSIA abstracts

>> Auteur