Evgeny Aleksandrovich Gladkov†

Evgeny Aleksandrovich Gladkov†, Olga Victorovna Gladkova† & Yuliya Ivanovna Dolgikh
Effect of copper on ornamental plants Agrostis stolonifera L., Centaurea cyanus L., Godetia grandiflora Lindl.
Volume 93 - Année 2024No 1

>> Auteur