Yuliya Ivanovna Dolgikh

Evgeny Aleksandrovich Gladkov, Ilina Igorevna Tashlieva, Yuliya Ivanovna Dolgikh & Olga Victorovna Gladkova
Increasing the tolerance to copper of ornamental plants and lawn grasses in urban ecosystems
Volume 90 - Année 2021Articles
Evgeny Aleksandrovich Gladkov, Yuliya Ivanovna Dolgikh & Olga Victorovna Gladkova
Biotechnological aspects of obtaining salt-tolerant plants
Volume 91 - Année 2022Numéro 1
Evgeny Aleksandrovich Gladkov†, Olga Victorovna Gladkova† & Yuliya Ivanovna Dolgikh
Effect of copper on ornamental plants Agrostis stolonifera L., Centaurea cyanus L., Godetia grandiflora Lindl.
Volume 93 - Année 2024No 1

>> Auteur