Evgeny Aleksandrovich Gladkov

Evgeny Aleksandrovich Gladkov, Ilina Igorevna Tashlieva, Yuliya Ivanovna Dolgikh & Olga Victorovna Gladkova
Increasing the tolerance to copper of ornamental plants and lawn grasses in urban ecosystems
Volume 90 - Année 2021Articles
Evgeny Aleksandrovich Gladkov, Yuliya Ivanovna Dolgikh & Olga Victorovna Gladkova
Biotechnological aspects of obtaining salt-tolerant plants
Volume 91 - Année 2022Numéro 1

>> Auteur