J_Mackey V80 2011 p391-395.pdf (application/pdf – 831k)